konkurs2023

5. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLAKATU "WE WANT JAZZ"
Temat: ALL THAT JAZZ!

Opis:
Jazz ma wiele kolorów i odsłon! Od dixielandu, przez mainstream, fusion, funk, ethno, jazz do tańca, aż po jazz z udziałem orkiestr symfonicznych. Czasem ma charakter współbrzmienia, czasem zaś bywa postrzegany jako nieokiełznany muzyczny harmider, co wynika z jego żywiołowej natury i skłonności do muzycznego dialogu pomiędzy występującymi artystami. Zależy nam na pokazaniu jazzu jako muzyki otwartej, pełnej improwizacji, ale równocześnie opartej na zasadzie "call and response": muzyki synergii, wzajemnego słuchania i wspólnego tworzenia!

ORGANIZATOR:
Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ, wydawca internetowego radia RadioJAZZ.FM, e-miesięcznika i gazety JazzPRESS.

CEL:
Popularyzacja jazzu poprzez zaangażowanie międzynarodowego środowiska artystów grafików, a także popularyzacja polskiego i światowego jazzu jako muzyki, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

TERMINY:
Termin nadsyłania prac: 25 września 2023
Rozstrzygnięcie konkursu: 10 października 2023
Wystawa finałowa konkursu, Warszawa: 17 października - 10 listopada 2023

NAGRODY:
I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 3000 zł
III nagroda – 2000 zł
Kwota nagród jest kwotą brutto i zostanie pomniejszona o należny podatek od nagród.

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty
wymiary: 70x100 cm (pion)
format pliku: TIF, kompresja LZW
kolory: CMYK
rozdzielczość: 200 dpi
WAŻNE! PODPISZ PLAKAT WEDŁUG WZORU: kraj_nazwisko_imię_tytul-plakatu.tif
Praca nie musi zawierać tytułu konkursu!

Przygotowane plakaty w wersji elektronicznej należy przesłać do Organizatora mailem, poprzez www.wetransfer.com na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25 września 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorzy dokonają selekcji nadesłanych plakatów wybierając spośród nich 25 prac. Spośród wyselekcjonowanych, 25 finałowych plakatów zostaną wybrane trzy zwycięskie plakaty, których autorzy otrzymają nagrodę finansową. Jury przyzna także wyróżnienia. Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą eksperci oraz przedstawiciele organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 października 2023 roku na antenie i stronie internetowej RadioJAZZ.FM, na łamach JAZZPRESS oraz w mediach społecznościowych.

Informujemy, że autor zgłaszając swoje prace udziela organizatorowi projektu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych prac. W ramach licencji organizator konkursu zostaje upoważniony do korzystania z prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania prac poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator projektu może udzielić sublicencji na korzystanie z dzieł innym podmiotom w zakresach wymienionych powyżej. Zgłaszając prace do wystawy uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dzieła i jego nadesłanej wersji cyfrowej oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości.

Masz pytania odnośnie konkursu, pisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JURY KONKURSU:
Prof. LECH MAJEWSKI – grafik, plakacista, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Członek jury konkursów plastycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Autor posterów jazzowych. Posiada ważny dorobek w dziedzinie projektowania książek, albumów, z których wiele zdobyło nagrody i wyróżnienia. Laureat 7. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu i Triennale Plakatu w Trnavie.

Dr hab. TOMASZ KIPKA, prof. UŚ - grafik, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Śląskiego do spraw identyfikacji wizualnej, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Sztuk Plastycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Organizator i kurator wystaw plakatu Międzynarodowego Festiwalu "Jazz w Ruinach" oraz projektu "Ekoplakat". Prof. nadzw. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Członek jury konkursów plastycznych oraz laureat nagród i wyróżnień za plakaty, identyfikację wizualną i projektowanie książek, m.in.: ICOGRADA Excellence Award, podwójnego Grand Prix za plakaty ekologiczne w Żylinie, brązowego medalu Biennale Plakatu Polskiego, nagrody Śląskiej Rzeczy.

ANDRZEJ WĄSIK - artysta plastyk, reżyser, projektant grafiki i animacji, autor opraw wielu wydawnictw książkowych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Zdobywca nagród i nominacji na festiwalu YachFilm. Reżyser programów telewizyjnych, twórca filmów dokumentalnych, artystycznych projektów non-profit, teledysków, reklam oraz wielu opraw graficznych stacji i programów TV.

AGNIESZKA HOLWEK - Wice Prezes Fundacji EuroJAZZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ENGLISH VERSION <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

5th "WE WANT JAZZ" INTERNATIONAL POSTER COMPETITON
Theme: ALL THAT JAZZ!

Description:
Jazz has many colours and views! From Dixieland through mainstream, fusion, funk, ethnic, and dance jazz, to jazz with the participation of symphony orchestras. At times it takes the character of consonance, and sometimes it is perceived as an unbridled musical din, which results from its spontaneous nature and tendency to musical dialogue between the performing artists. We want to show jazz as open music filled with improvisation but at the same time based on the "call and response" principle: the music of synergy mutual listening and joint creation!

Organizer:
EUROJAZZ Jazz Music Promotion Foundation, publisher of the Internet radio RadioJAZZ.FM, the e-monthly, and the JazzPRESS newspaper.

Goal:
Popularization of jazz through the involvement of the international community of graphic artists, as well as the popularization of Polish and world jazz as music in which everyone will find something for themselves.

Dates:
Deadline for submitting works: September 25, 2023
Competition results: October 10, 2023
Final exhibition of the competition: October 10, 2023

Awards:
1st prize - PLN 5,000
2nd prize - PLN 3,000
3rd prize - PLN 2,000
The amount of the prizes is gross amount and will be reduced by the tax due on the prizes.

TECHNICAL PARAMETERS OF POSTERS:
Each author may submit a maximum of 3 posters
dimensions: 70x100 cm (vertical) file
format: TIF, LZW compression
colors: CMYK resolution: 200 dpi
Please note! SIGN FILE NAME: country_surname_first-name_poster-title.tif
The poster does not have to include the competition title!

Prepared poster in electronic form should be sent to the Organizer by e-mail via www.wetransfer.com to the address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. by September 25, 2023.

RULES OF THE COMPETITION:
The organizers will select the submitted posters. Selecting 25 works from among them. Out of the selected 25 final posters, three winning posters will be chosen, whose authors will receive a final prize. The jury will also award distinctions. The selection of posters and the selection of winning work will be made by a jury appointed for this purpose, consisting of experts and representatives of the organizer.

The results of the competition will be announced on October 17, 2023, on RadioJAZZ.FM and on the website JAZZPRESS and on social media.

Please be advised that the author, by submitting his works, grants the organizer of the project, free of charge and for an indefinite period of time, a non-exclusive license to use the submitted works. Under the license, the organizer of the competition is authorized to use the works in all fields of exploitation known at the time of granting the license, in particular: (1) recording and multiplying the works by creating copies of the work by printing, reprographics, magnetic recording, and digital technique,(2) lending or renting the original or copies of the work, (3) publicly exhibiting, displaying, and making the works publicly available in such a way that everyone can access them at a place and time of their choice. The project organizer may sublicense the use of the works to other entities in the scopes listed above. By submitting works to the exhibition, the participant declares that they have the proprietary copyrights to the work and its’ submitted digital version, and agrees to publish their name, surname, and nationality. .

Questions about the competition? Write to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COMPETITION JURY:
Prof. LECH MAJEWSKI - graphic designer, poster artist, head of the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Co-founder of the International Poster Biennale in Warsaw. Member of the jury of art competitions. Honorary member of the Association of Applied Graphic Designers (STGU). Author of jazz posters. He has an important track record in the field of book and album design, many of which have won awards and distinctions. Laureate of the 7th Polish Poster Biennale in Katowice, the International Poster Salon in Paris and the Poster Triennial in Trnava.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - graphic designer, assistant professor at the Art Institute of the Art Department of the University of Silesia, associate professor at the University of Technology in Katowice. laureate of awards and distinctions for posters, visual identification, and book design, including the International Council of Graphic Designers Associations ICOGRADA Excellence Award, the international Grand Prix for an ecological poster, Śląska Rzeczy. Organizer and curator of the project of the cyclical exhibition of the ecological poster "Ekoplakat" (since 2006) and poster exhibitions of the International Jazz in Ruins Festival (since 2009).

ANDRZEJ WĄSIK - director, graphic and animation designer, author of many book publishers. A graduate of the Academy of Fine Arts in Toruń. Winner of awards and nominations at the YachFilm festival. Director of television programs, author of documentaries, non-profit artistic projects, music videos, commercials and many graphics for TV stations and programs.

AGNIESZKA HOLWEK - Vice President of the EuroJAZZ Foundation

loga

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.