3. "We Want Jazz" Międzynarodowy Konkurs Plakatu

3wewantjazz

3. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLAKATU "WE WANT JAZZ"
Temat: PolishJAZZ! YES!

Opis:
Historia polskiego jazzu rozpoczęła się w latach 50-tych. Każda z dekad miała swoich wielkich twórców (muzyków czy kompozytorów), wielu z nich trafiło do Panteonu polskiego jazzu. Polski jazz od początku miał swój odrębny charakter, w jego ramach powstało wielu odrębnych, charakterystycznych dla polskich twórców gatunków, jak Trzeci Nurt, yass, czy projekty łączące jazz z polską muzyką ludową albo z muzyką klasyczną. Ale polski jazz to także jazzowy mainstream, swing, walking. Współcześni polscy muzycy jazzowi zajmują ważne miejsce w polskiej i światowej kulturze. Publiczność z niecierpliwością czeka na nowe płyty Leszka Możdżera, Adama Bałdycha, Macieja Obary i wielu innych. Jazz obecny jest w Polsce na ponad setce festiwali, w wielu klubach i ośrodkach kultury i stał się ważnym elementem krajobrazu kultury w Polsce. Więcej o historii polskiego jazzu w załączonym artykule >> 

ORGANIZATOR:
Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ, wydawca internetowego radia RadioJAZZ.FM, e-miesięcznika i gazety JazzPRESS. Partnerem konkursu jest Narodowe Centrum kultury.

CEL:
Popularyzacja historii polskiego jazzu oraz prezentacja jego współczesności, a także promocja polskich muzyków jazzowych w Polsce i na świecie poprzez zaangażowanie międzynarodowego środowiska artystów grafików.

TERMINY:
Termin nadsyłania prac: 15 października 2021
Rozstrzygnięcie konkursu: 5 listopada 2021
Wystawa w PROMie Kultury Saska Kępa w Warszawie w dniach 5-14.11.2021

Przygotowane projekty plakatów w wersji elektronicznej należy przesłać do Organizatora mailem, poprzez www.wetransfer.com na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 października 2021 r.

NAGRODY:
I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 3000 zł
III nagroda – 2000 zł
Kwota nagród jest kwotą brutto i zostanie pomniejszona o należny podatek od nagród.

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty
wymiary: 100x70 cm (pion)
format pliku: TIF, kompresja LZW
kolory: CMYK rozdzielczość: 300 dpi
Elementem każdego plakatu powinno być logo RadioJAZZ.FM 
Prosimy opisywać w następujący sposób: nazwisko_imię_kraj_tytul-pracy
POBIERZ LOGO RADIOJAZZ.FM >>> (3 wersje do wyboru)

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorzy dokonają selekcji nadesłanych plakatów wybierając spośród nich 20 prac. Spośród wyselekcjonowanych, 20 finałowych plakatów zostaną wybrane trzy zwycięskie plakaty, których autorzy otrzymają nagrodę finansową. Jury przyzna także wyróżnienia. Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą eksperci oraz przedstawiciele organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 listopada 2021 roku na antenie i stronie internetowej RadioJAZZ.FM, na łamach JAZZPRESS oraz w mediach społecznościowych.

Informujemy, że autor zgłaszając swoje prace udziela organizatorowi projektu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych prac. W ramach licencji organizator konkursu zostaje upoważniony do korzystania z prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania prac poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator projektu może udzielić sublicencji na korzystanie z dzieł innym podmiotom w zakresach wymienionych powyżej.

Zgłaszając prace do wystawy uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dzieła i jego nadesłanej wersji cyfrowej oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości.

JURY KONKURSU:
Prof. LECH MAJEWSKI – grafik, plakacista, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Członek jury konkursów plastycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Autor posterów jazzowych. Posiada ważny dorobek w dziedzinie projektowania książek, albumów, z których wiele zdobyło nagrody i wyróżnienia. Laureat 7. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu i Triennale Plakatu w Trnavie.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - grafik, adiunkt w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, profesor nadzw. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. laureat nagród i wyróżnień za plakaty, identyfikację wizualną i projektowanie książki, m.in.: Nagrody Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA Excellence Award, międzynarodowego Grand Prix za plakat ekologiczny, Śląskiej Rzeczy. Organizator i kurator projektu cyklicznej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat” (od 2006) oraz wystawy plakatu Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (od 2009).

ANDRZEJ WĄSIK - artysta plastyk, reżyser, projektant grafiki i animacji, autor opraw wielu wydawnictw książkowych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Zdobywca nagród i nominacji na festiwalu YachFilm. Reżyser programów telewizyjnych, twórca filmów dokumentalnych, artystycznych projektów non-profit, teledysków, reklam oraz wielu opraw graficznych stacji i programów TV.

MARZENA STRĄK (Zastępca Dyrektora Narodowe Centrum Kultury)
AGNIESZKA HOLWEK - Wice Prezes Fundacji EuroJAZZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ENGLISH VERSION <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

3rd "WE WANT JAZZ" INTERNATIONAL POSTER COMPETITON
Theme: PolishJAZZ! YES!

Description:
The history of Polish jazz began in the 1950s. Each of the decades had its great creators (musicians or composers), many of them ended up in the Pantheon of Polish jazz. From the very beginning, Polish jazz had its own distinct character, with many separate genres, characteristic of Polish composers, such as Trzeci Nurt, yass, or projects combining jazz with Polish folk music or with classical music. But Polish jazz is also mainstream jazz, swing and walking. Contemporary Polish jazz musicians occupy an important place in Polish and world culture. The audience is waiting impatiently for new albums by Leszek Możdżer, Adam Bałdych, Maciej Obara and many others. Jazz is present in Poland at over a hundred festivals, in many clubs and cultural centers, and has become an important element of the cultural landscape in Poland More about the history of Polish jazz in the attached article >> 

Organizer:
EUROJAZZ Jazz Music Promotion Foundation, publisher of the Internet radio RadioJAZZ.FM, the e-monthly and the JazzPRESS newspaper. The competition's partner is National Center for Culture Poland.

Goal:
Popularization of the history of Polish jazz and presentation of its contemporary times, as well as promotion of Polish jazz musicians in Poland and in the world through the involvement of the international community of graphic artists.

Dates:
Deadline for submitting works: October 15, 2021
Competition results: November 5, 2021
Exhibition at the Saska Kępa Culture Promotion Center in Warsaw on 5-14.11.2021
Prepared poster designs in electronic form should be sent to the Organizer by e-mail via www.wetransfer.com to the address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. by October 15, 2021.

Awards:
1st prize - PLN 5,000
2nd prize - PLN 3,000
3rd prize - PLN 2,000
The amount of the prizes is gross amount and will be reduced by the tax due on the prizes.

TECHNICAL PARAMETERS OF POSTERS:
Each author can submit a maximum of 3 posters
dimensions: 100x70 cm (vertical)
file format: TIF, LZW
compression colors: CMYK
resolution: 300 dpi
each poster should include the RadioJAZZ.FM 
Please describe the files as follows: surname_name_kraj_tytul-pracy
DOWNLOAD LOGO RADIOJAZZ.FM >>> (there are 3 versions to choose from in the file)

RULES OF THE COMPETITION:
The organizers will select the submitted posters, selecting 20 works from among them. Three winning posters will be selected from the selected 20 final posters, the authors of which will receive a financial award. The jury will also award distinctions. Posters will be selected and the winning work will be selected by a jury composed of experts and representatives of the organizer.

The results of the competition will be announced on November 5, 2021 on the air and on the RadioJAZZ.FM website, in JAZZPRESS and in social media.

Please be advised that the author, by submitting his works, grants the project organizer, free of charge and for an indefinite period, a non-exclusive license to use the submitted works. Under the license, the competition organizer is authorized to use the works in all the fields of use known at the time of granting the license, in particular: (1) recording and reproducing the works by creating copies of the work using printing, reprographic, magnetic recording and digital technology, (2) lending or renting the original or copies of the work, (3) displaying, displaying, and making the works available to the public in such a way that everyone can have access to them at a place and time chosen by them. The project organizer may grant a sub-license for the use of works to other entities within the scope mentioned above.

By submitting works for the exhibition, the participant declares that he has the proprietary copyrights to the work and its submitted digital version, and agrees to publish his name, surname and nationality.

COMPETITION JURY:
Prof. LECH MAJEWSKI - graphic designer, poster artist, head of the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Co-founder of the International Poster Biennale in Warsaw. Member of the jury of art competitions. Honorary member of the Association of Applied Graphic Designers (STGU). Author of jazz posters. He has an important track record in the field of book and album design, many of which have won awards and distinctions. Laureate of the 7th Polish Poster Biennale in Katowice, the International Poster Salon in Paris and the Poster Triennial in Trnava.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - graphic designer, assistant professor at the Art Institute of the Art Department of the University of Silesia, associate professor at the University of Technology in Katowice. laureate of awards and distinctions for posters, visual identification and book design, including: the International Council of Graphic Designers Associations ICOGRADA Excellence Award, the international Grand Prix for an ecological poster, Śląska Rzeczy. Organizer and curator of the project of the cyclical exhibition of the ecological poster "Ekoplakat" (since 2006) and poster exhibitions of the International Jazz in Ruins Festival (since 2009).

ANDRZEJ WĄSIK - director, graphic and animation designer, author of many book publishers. A graduate of the Academy of Fine Arts in Toruń. Winner of awards and nominations at the YachFilm festival. Director of television programs, author of documentaries, non-profit artistic projects, music videos, commercials and many graphics for TV stations and programs.

MARZENA STRĄK (Zastępca Dyrektora, NCK)
AGNIESZKA HOLWEK - Vice President of the EuroJAZZ Foundation

logawewantjazz2021

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.