We Want Jazz - Konkurs na 10 urodziny RadioJAZZ.FM

RadioJAZZ.FM ogłasza:

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLAKATU
Temat konkursu: WE WANT JAZZ

Nagroda: 5.000 zł
Termin zgłaszania prac: 8 października 2019 

Organizatorem Konkursu jest wydawca RadioJAZZ.FM, Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ. Celem Konkursu jest propagowanie działalności radia i zaangażowanie międzynarodowego środowiska artystów grafików we wspólne obchody 10-lecia radia poprzez stworzenie okolicznościowych plakatów i udostępnienie wybranych prac szerokiej publiczności w formie drukowanej i elektronicznej.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty.
Plakaty należy przesłać poprzez www.wetransfer.com na adres mailowy organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:
wymiary: 100x70 cm (pion)
format pliku: TIF, kompresja LZW
kolory: CMYK
rozdzielczość: 300 dpi
elementem każdego plakatu powinno być logo RadioJAZZ.FM 
pliki prosimy opisywać w następujący sposób: nazwisko_imię_kraj_tytul-pracy

POBIERZ LOGO RADIOJAZZ.FM >>>
(w pliku znajdują się 3 wersje do wyboru)

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorzy dokonają selekcji nadesłanych plakatów wybierając spośród nich 20 prac. Spośród wyselekcjonowanych, 20 finałowych plakatów zostanie wybrany jeden zwycięski plakat, którego autor otrzyma nagrodę. Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą eksperci oraz przedstawiciele radia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 października 2019 roku na antenie i stronie internetowej RadioJAZZ.FM, na łamach JAZZPRESS oraz w mediach społecznościowych.

Informujemy, że autor zgłaszając swoje prace udziela organizatorowi projektu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych prac. W ramach licencji organizator konkursu zostaje upoważniony do korzystania z prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania prac poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator projektu może udzielić sublicencji na korzystanie z dzieł innym podmiotom w zakresach wymienionych powyżej.

Zgłaszając prace do wystawy uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dzieła i jego nadesłanej wersji cyfrowej oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości.

JURY KONKURSU:

Prof. LECH MAJEWSKI – grafik, plakacista, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Członek jury konkursów plastycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Autor posterów jazzowych. Posiada ważny dorobek w dziedzinie projektowania książek, albumów, z których wiele zdobyło nagrody i wyróżnienia. Laureat 7. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu i Triennale Plakatu w Trnavie.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - grafik, adiunkt w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, profesor nadzw. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. laureat nagród i wyróżnień za plakaty, identyfikację wizualną i projektowanie książki, m.in.: Nagrody Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA Excellence Award, międzynarodowego Grand Prix za plakat ekologiczny, Śląskiej Rzeczy. Organizator i kurator projektu cyklicznej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat” (od 2006) oraz wystawy plakatu Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (od 2009).

AGNIESZKA SOBCZYŃSKA - grafik, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej oraz Worldwide Graphic Designers. Specjalizuje się w projektach dot filatelistyki i plakatu. Do jej najbardziej prestiżowych projektów należy: logo i identyfikacja wizualna Sejmu RP, oprawa graficzna Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dla Sejmu RP i Senatu. Autorka ponad 100 plakatów w cyklu Cały ten jazz prezentujących sylwetki najwybitniejszych twórców polskiej sceny oraz wschodzące gwiazdy jazzu. Autorka identyfikacji graficznej akcji RadioJAZZ.FM - Reaktywacja i innych

AGNIESZKA HOLWEK - v-ce Prezes Fundacji EuroJAZZ

>>>>>>>>>>>>>> ENGLISH VERSION <<<<<<<<<<<<<<

INTERNATIONAL POSTER COMPETITON
Theme: WE WANT JAZZ
Prize: 5.000 PLN
Deadline: 8th of October 2019

The RadioJAZZ.FM publisher; The Popularization of The Jazz Music Foundation – EUROJAZZ – is the Competition’s convener. The main goals of the Contest are to popularize the radio’s activity and to engage the artists of the international graphic designers' environment to celebrate collectively the radio’s 10th birthday by creating fitting to the occasion posters and sharing chosen pieces to a wide audience, in both electronic and printed form.

Each author can submit up to 3 posters in total.
The posters are to be sent in through www.wetransfer.com onto e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The required element of every poster is the RadioJAZZ.FM logo.

DOWNLOAD LOGO RADIOJAZZ.FM >>> 
(there are 3 options to choose from in the attached file)

TECHNICAL PARAMETERS OF THE POSTERS:
sizing: 100x70 centimeters (vertical)
file format: TIF (the LZW compression)
colors: CMYK palette
resolution: 300 dpi
the files are to be named by the scheme: lastname_name_country.tif

RULES OF THE COMPETITION:

The Conveners will single out 20 artworks. Then they will pick out the winning poster, out of the final set. The author of the victorious piece will receive the prize. The selection will be performed by the professionals and the radio’s members – a specially constituted Jury. 

The results will be announced on the 28th of October 2019 during a broadcast and on the RadioJAZZ.FM web page, in the JAZZPRESS segment, and on social media.

We inform you that, by submitting their works, the author remitted provides The Convener an exclusive license for usage of the pieces, valid for a nondescript amount of time. As a part of the license, the Convener of the Contest is authorized to use the works on every exploitation field, known within the moment of the license being granted, particularly: (1) perpetuation and multiplication of the artworks by making their copies using printing technique, reprography, magnetic recording and digital technique, (2) according or leasing of the original poster or its copies, (3) public exhibiting, screening and sharing of the artworks for them to be available to the public at any time. The Convener of the project may grant sublicense for using the creations for other entities in the extents listed above.

By submitting their works to the exhibition, the participant declares owning the author’s economic rights to the creation, and its digital version, and consents to publishing their first name, last name, and nationality.

THE JURY:

Prof. LECH MAJEWSKI – graphic designer, poster artist, leader of the Warsaw’s Fine Arts Academy’s Department of Visual Communication. Coauthor of The Warsaw’s International Poster Biennial. An art contest jury member. Honorable member of the Utilitarian Graphics Creators Association (UGCA). A jazz poster author. An owner of a major book and album designing acquis. Most of them are merit and award-winning works. Laureate of the 7th Polish Poster Biennial in Katowice, International Poster Salon in Paris and Poster Triennial in Trnava.

Habil. Dr. TOMASZ KIPKA – graphic designer, a lecturer at the Artistic Department’s Art Institute at the Silesian University, associate professor at The University of Technology in Katowice. Laureate of prizes and merits for posters, visual identification and book designing, particularly: the prize of International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA) The Excellence Award, The International Grand Prix for his ecological poster, and The Silesian Thing. The convener and curator of the recurrent ecological poster exhibition, „Ekoplakat” (since 2006) and the Jazz in Ruins Festival’s poster exhibition (since 2009).

AGNIESZKA SOBCZYŃSKA – graphic designer, a member of 

The Polish Visual Artists Association, Utilitarian Graphics Creators Association (UGCA), and Worldwide Graphic Designers. Majors in philately and poster projects. The most prestige projects are: the identification and logo of the Polish Parliament, the graphic setting of the Polish Presidency in the Council of the European Union for the Polish Parliament and the Senate. The author of over 100 posters of the „All This Jazz” series, presenting the silhouettes of the most remarkable artists of the polish stage and the rising stars of jazz. The author of the graphic identification of the „RadioJAZZ.FM – Reactivation” event and others.

AGNIESZKA HOLWEK – Vice President of the EuroJAZZ Foundation.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.